Kayıtlar

MVC http client ile web api çağırma

web config ayarına web url eklenir.

<configuration>
  <appSettings>
    <add key ="LoginUrl" value="http://??????????"/>
  </appSettings>

daha sonra

asenkron olarak istek gönderilir.

[HttpPost]
        public async Task<ActionResult> Index(FormCollection frm)
        {

            using (HttpClient client = new HttpClient())
            {
                List<Personel> personel = null;
                var task = await client.GetAsync(ConfigurationManager.AppSettings["LoginUrl"]);
                //ConfigurationManager.AppSettings["EmployeeServiceAddress"]
                var jsonString = await task.Content.ReadAsStringAsync();
                personel = JsonConvert.DeserializeObject<List<Personel>>(jsonString);
                return View(personel);
            }

        }

//
http://www.diogonunes.com/blog/webclient-vs-httpclient-vs-httpwebrequest/
//

Json webapi IIS üzerinde yayınlama c# .net - 3.Video

Resim

Json webapi ve json deserialize c# .net - 2.Video

Resim

Json webapi ve json deserialize c# .net - 1.Video

Resim

windows 10 parola süresi kaldırma

yönetici olarak cmd komut ortamını açın.
aşağıdaki kodu yapıştırın. ?? olan yere kullanıcı adınızı yazın.


C:\WINDOWS\system32>wmic path Win32_UserAccount where Name='??????' set PasswordExpires=false

Çıktısı :
Updating property(s) of '\\MAKBAS\root\cimv2:Win32_UserAccount.Domain="MAKBAS",Name="Muhammed"'
Property(s) update successful.


Tüm kullanıcılar için bu süreyi kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki kodu yazın.

C:\WINDOWS\system32>net accounts /maxpwage:unlimited

Çıktısı:
Komut başarıyla tamamlandı.


Mvc project publish problem 0x80070021

Mvc project publish problem    0x80070021

I had the same problem. Don't remember where I found it on the web, but here is what I did: Click "Start button" in the search box, enter "Turn windows features on or off" in the features window, Click: "Internet Information Services" Click: "World Wide Web Services" Click: "Application Development Features" Check (enable) the features. I checked all but CGI. IIS - this configuration section cannot be used at this path (configuration locking?)