Kayıtlar

2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Tasarım Şablonları

http://www.kurumsaljava.com/2009/03/23/yazilim-mimarisi-tasarimi-gunu-2/

http://ozcanacar.com/sunumlar/

Özcan Acar Hocamdan Alıntıdır.

Tarih Zaman komutları

DECLARE @tarih DATETIME=GETDATE()
SELECT 'Onceki Ayın Son Gunu' Aciklama,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)),@tarih),112)  Tarih
UNION ALL
SELECT 'Ayın İlk Günü',CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)-1),@tarih),112) AS Date_Value
UNION ALL
SELECT 'Bugunun Tarihi',CONVERT(VARCHAR(10),@tarih,112) AS Date_Value
UNION ALL
SELECT 'Ayın Son Günü',CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)
UNION ALL
SELECT 'Sonraki Ayın İlk Günü',CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))-1),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)
UNION ALL
SELECT 'Haftanın İlk Günü', DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE()), 0)
UNION ALL
SELECT 'Sonraki Haftanın İlk Günü', DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE())+1, 0)
UNION ALL
SELECT 'Yılın İlk Günü',DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate()), 0)
UNION ALL
SELECT 'Yılın Son Günü',DATEADD(dd,-1,DATEADD(yy,0,DATEADD(yy,DATEDIFF(yy,0,getdate())+1,0)))

Acik…

SSIS ile Temel Paketi Oluşturma

Resim

ERROR: 22022 SQL Server Agent not running

--ERROR: 22022 SQL Server Agent not running 
--1.Click Start, click Run, type Services.msc, and then click OK.

--2.In the Services window, locate the SQL Server Agent service.
--3.Make sure that the value of the Status column of the SQL Server Agent service is Running.
--then

EXEC sp_configure ‘show advanced’, 1;
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure ‘allow updates’, 0;
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure ‘Agent XPs’, 1;
RECONFIGURE;
GO

Windows Servisleri Kontrol Etmek için

Resim
Ben projeyi visual studio 2013 , .net4 te yazdım,

file new project consol application seçiniz.

referanslarınıza using System.ServiceProcess eklemeyi unutmayın,

aşağıdaki kodu yapıştırıp çlaıştırın,


 ServiceController[] services = ServiceController.GetServices();
            foreach (ServiceController service in services)
            {
                Console.WriteLine(service.ServiceName + "==" + service.Status);
                Console.ReadLine();
            }User Control Kullanımı

Resim
Merhabalar bugün user control kullanımı basit bir örnekle anlatmaya çalışıyor olacağım.

Örneğimiz : Sadece Rakam Girmek İstediğiniz TextBox kontrolleri için bir user control oluşturarak kolayca halledebilirsiniz.

Visual Studo - File - New Project (Proje visual studio 2013 .net 4.5 ta yazılmıştır.)Karşımıza windows form benzeri bir ekran gelecek ve toolbox tan bir textbox ekleyiniz. Eklediğiniz textbox'ın keypress özellliğine
aşağıdaki kod satırını ekleyiniz.

  e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar);
form'un name özelliğinide kontrol1 gibi birşey yazın ve derleyin projeyi.

yeni projelerinizde artık bu dll toolboxta ekleyerek her yerde kullanabilirisiniz.
Browser is security restricted or JavaScript is disabled hatası

Resim
Open Internet Explorer Go to Tools -> Internet Options Click on Custom Level button Choose Enable in Active Scripting under Scripting

MDF uzantılı local DB ConnectionString ve Kullanımı

Resim

c# windows Forms - Beni Hatırla Seçeneği Ekleme

Resim
Resimdeki Gibi Form Tasarımını Yaptıktan Sonra Projemize sağ tıklayıp Properties penceresini açınız.


Form Properties penceresinde ; Settings Sekmesine tıklayınız ve aşağıdaki resimdeki ayarları yapınız.

Kodlama İşine Başlayabiliriz..
Kodlarımızı Button Altına - Form Load Olayına ve ben bir PictureBox ekledim onun click olayına yazabilirsiniz.


Programdan Çıkış - Giriş Yapınız Kullanıcı adınız ve Şifrenizin Gitmediğini Göreceksiniz.
DevExpress XAF: 5 dakika içinde bir Proje Yöneticisi uygulaması oluşturma

Resim
DevExpress XAF: 5 dakika içinde bir Proje Yöneticisi uygulaması oluşturun.SCRUM NEDIR?

Resim
SCRUM NEDIR?
Scrum Nedir?Scrum, içinde insan olan, iki daire ve dört dikdörtgenden oluşan bir çerçevedir. Kimi insanlar vizyona, kimi fikirlere, kimi fikirleri çalışan ürüne dönüştürme yeteneğine sahiptir. Peki,  Scrum Takımı kimdir?Scrum Takımı, fikirleri ürüne dönüştürme yeteneğine sahip insanlardan oluşur. Product Owner, ürünün sahibi, fikirleri alır, onları değerlendirir ve değerli olanları Development Team’in önüne getirir. Scrum Master,

Sql Job'u kod ile tetiklemek için

sql Sorgusu : ??????? olan yere Job ismi gelecek
EXEC dbo.sp_start_job N'???????';

c# kodumuz :  string conStr = "Server=.;Database=???;User Id=????;Password=??????;";

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr))
            {
                try
                {
                    if (conn.State==ConnectionState.Closed)
                    {
                        conn.Open();
                        SqlCommand kmt = new SqlCommand("EXEC dbo.sp_start_job N'?????';", conn);
//Zaman ayarlı yapmak için aşağıdaki kodu kullanın
                        //SqlCommand kmt = new SqlCommand("Begin waitfor delay '00:01'; EXECUTE dbo.LoopStageStore end; EXEC dbo.sp_start_job N'??????';", conn);
                        kmt.ExecuteNonQuery();
                        conn.Close();

                    }
                }
                catch (Exception)
                {
// hata mesajı çıkarta bilirsiniz. birden fazla job çalış…

entity framework LINQ join

Merhaba

entity framework kullanarak oluşturdığunuz listelerde aşağıdaki şekilde joini kullanabilirsiniz.


OrnekDbEntities dm = new OrnekDbEntities ();

oluşturduktan sonra

bir metod oluşturun ve aşağıdaki kodları yazın tamamdır;

void getTumListe()
        {
                       var sorgu = from c in dm.TB_SIRKET
                        join o in dm.TB_DEPARTMAN on c.DepartmanId equals o.Deger
                        join l in dm.TBUNVAN on c.Tur equals l.id
                        join f in dm.TBFIRMALAR on c.Alindigi_Firma equals f.id

                       select new { 
                            Ad_soyad=c.Isim,
                            Departman=o.Tanim,
                            Kullanıcı_Adı=l.UserName,
                            firmaAd=f.firmaAd
                                         };

             var liste=sorgu.ToList();
            gridListeler.DataSource=liste;

        }

c# ldap windows authentication Sorgulama

visual Studio new project diyerek yeni bir windows form projesini açınız;

forma iki adet textbox ve bir adet button ekleyiniz.


LDAP sunucu adresinizi yanlış yazarsanız çalışmaz bendeki hali aşağıdaki gibidir. soru işaretli yere sizin ldap sunucu adresinizi yazacaksınız.

string LdapInfoLdap="LDAP://??????/dc=?????,dc=?????,dc=????";
string LdapInfouser=txtkuluser.Text;
string LdapInfopass=txtkulsifre.Text;

isterseniz ayrı bir class ekleyin isterseniz direk formun altına aşağıdaki kodları ekleyiniz. ben direk kodun altına yazdım. o şekilde de button altından çağırdım.

public static bool IsAuthenticated(string ldap, string usr, string pwd)
        {
            bool authenticated = false;

            try
            {
                DirectoryEntry entry = new DirectoryEntry(ldap, usr, pwd);
                object nativeObject = entry.NativeObject;
                authenticated = true;
                string username = LdapInfouser;
                string domain = LdapInfoLdap;
             …

c# delegate işlemi ile Açık olana forma, Diğer Formdan Veri Gönderme

Projenizi açın ve iki adet form ekleyin;

Form1 bir textbox ve bir buton ekleyin ve namelerini txtadsoyad ve btnac olarak değiştirin.

Form1 de F7 basarak kod satırına geçin ve aşağıdaki metotu yazın;

void Gerceklesecek_Olay(string deger)
{
    txtadsoyad.Text=deger;
}

Sonra Form2 ye geçelim ;

Form2 yede; textbox ve bir buton ekleyin ve namelerini txtadsoyad ve btnekle olarak değiştirin.

Form2 de F7 basarak kod satırına geçin ve aşağıdaki kodu yazın;


public delegate void delegeDegerSec(string deger);

public event delegeDegerSec atanacakdeger;

bu işlemleri yaptıktan sonra btnekle butonuda çift tıklayın ve click olayına aşağıdaki kodu yazın;

this.atanacakdeger(txtadsoyad.Text);
this.Close();

Tekrar Form1 geri dönün ve btnac butonu altına aşağıdaki kodları yazın;

Form2 frm = new Form2();
frm.atanacakdeger += new Form2.delegeDegerSec(Gerceklesek_Olay);
frm.ShowDialog();


şimdi programı çalıştırın ve form1 de iken btnac butonuna tıklayın form2 txtadsoyad veri girid btn ekle tuşuna basınız. gördüğünüz gi…

c# App.config Şifreleme

Projenize app.config ekledikten sonra;

1-Aşağıdaki satırları kendi ayarlarınıza göre yazınız app config içerisine yazınız.

  <connectionStrings>
    <add name="MyDBConnectionString" connectionString="Data Source=SQLSERVERADI;Initial Catalog=DATABASEADI;Integrated Security=False;User ID=SQLSUNUCUADINIZ;Password=!SQLŞİFRENİZ!;Connect Timeout=15;Encrypt=False;TrustServerCertificate=False" providerName="System.Data.SqlClient"/>
  </connectionStrings>

2- Projenize harici  baglanti adında bir class daha ekleyin ve size SqlConnection objesini geri döndüren methodu yazın. (static yapmamızın amacı new komutuyla instance almak istemediğimiz için.)

 public static SqlConnection conn()
        {
            Configuration config = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration("PROJENİZDEKİ EXE DOSYASININ ADI.EXE");
            ConnectionStringsSection section = config.GetSection("connectionStrings") as ConnectionStringsSection;
// Eğer korumal…

Google Online Security Blog: Are you a robot? Introducing “No CAPTCHA reCAPTCHA”

visual studio 2013 Json.NET yükleme ve kaldırma

Resim
Install-Package Newtonsoft.Json -Version 6.0.8
enter yapın başırılı mesajı gelecektir.

kaldırmak içinde yine aynı satıra aşağıdaki komutu yazıp enter basın.
uninstall-Package Newtonsoft.Json -Version 6.0.8

Thread ile Loading ekranı yapma

Formumuza bir button bir progressbar ve bir adet label atalım. button click olayı altında aşağıdaki kodlarımızı yazalım. kırmızı ile görünen yere yapmak istediğiniz işlemleri ekleyebilir ve yapmış olduğunuz işlemleri arka planda çalışırken siz kullanıcıya başka bir işlem yaptırabilirsiniz.

Thread backgroundThread = new Thread(
            new ThreadStart(() =>
            {
                for (int n = 0; n < 100; n++)
                {
                    Thread.Sleep(50);
                    bar1.BeginInvoke(
                        new Action(() =>
                            {
                                bar1.Value = n;
                                if (n % 2 == 0)
                                { label1.Text = string.Format("Yükleniyor...% {0}", n); }
                                else { label1.Text = ""; }
                            }
                    ));
                }

                MessageBox.Show("Thread completed!");
      …